DATASKYDDSPOLICY

JumpYard värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi på JumpYard samlar in och använder dina personuppgifter samt dina rättigheter. Vi och våra leverantörer vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Genom att använda JumpYard’s tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att JumpYard använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken typ av information samlar vi in?
Vi samlar in kunduppgifter som namn, e-mailadress, telefonnummer, födelsedatum, betalningsinformation samt information om vilka tjänster du använder hos oss. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Vad använder vi informationen till?
När du gör en bokning eller förfrågan hos oss använder vi information som ditt namn, e-mailadress, telefonnummer, födelsedatum samt betalningsinformation. Ändamålet med denna behandling är att kunna fullgöra vårt avtal med dig genom att kunna administrera din bokning och vid behov kontakta dig vid eventuella frågor.

Vi använder även samma information som ovan för att tillhandahålla information om uppdateringar av våra tjänster, för att marknadsföra våra tjänster direkt till dig samt för att utföra kundnöjdhetsundersökningar. Ändamålet med denna behandling är vårt berättigade intresse att hålla dig som kund informerad om förändringar i våra tjänster, att marknadsföra befintliga eller nya tjänster samt att förbättra våra tjänster till din nytta.

Hur samlar vi in informationen?
Vi samlar in informationen i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss.

Vi samlar in information genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter i maximalt två år efter ditt senaste besök eller annan kontakt med oss. Vi behåller också personuppgifter när det krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (t.ex. bokföringsändamål). Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. För det fall du avslutar ditt kundförhållande med oss raderas persondata och besöks-, och köphistorik samt transaktionsdata anonymiseras.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?
Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till leverantörer och underleverantörer. Vi anlitar leverantörer för olika tjänster, t.ex. bokningssystem samt betalningssystem. För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden mot dig som kund så kan din information delas med dessa leverantörer.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Vi tillgodoser dina rättigheter kring dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta inkluderar din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning, klagomål och skadestånd.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på gdpr@jumpyard.se.

DATA PROTECTION POLICY

JumpYard is committed to protecting your privacy when processing your personal data. This data protection policy explains how JumpYard collect and use your personal data and what your rights are. We and our suppliers take measures to ensure that your personal data is always protected by us and that the processing is done in accordance with applicable data protection rules.

By using JumpYard’s services, you accept our Data Protection Policy and our processing of your personal data. You also accept that JumpYard uses electronic communication channels to send you information. It is important that you read and understand our Data Protection Policy before using our services.

What kind of information do we collect?
We collect customer data such as name, email address, telephone number, date of birth, payment information and information about the services you use with us. In addition, we also process other information that you have provided in your contacts with us.

What do we use the information for?
When you make a booking or inquiry with us, we use information such as your name, email address, telephone number, date of birth and payment information. The purpose of this processing is to fulfill our agreement with you by being able to administer your booking and, if necessary, contact you with any questions.

We also use the same information as above to provide information about updates to our services, to market our services directly to you and to conduct customer satisfaction surveys. The purpose of this processing is our legitimate interest to keep you as a customer informed about changes to our services, to market existing or new services and to improve our services for your benefit.

How do we collect the information?
We collect the information when you become our customer and provide us with information.

We collect information by using cookies on our websites that collect information on and from your browser.

How long do we keep your data?
We keep your personal data for a maximum of two years after your last visit or other contact with us. We also retain personal data when required to fulfil our legal obligations (e.g. for accounting purposes). Thereafter, your data is securely erased or anonymised so that it can no longer be linked to you. If you terminate your customer relationship with us, your personal data will be deleted and your visit and purchase history and transaction data will be anonymised.

To whom do we disclose your data?
Under certain circumstances, we may share information about you with suppliers and subcontractors. We use suppliers for various services, such as booking systems and payment systems. To fulfil our contractual obligations to you as a customer, your information may be shared with these suppliers.

You have the right to know what we do with your personal data, such as when and how your personal data is processed and why. We meet your rights regarding your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). This includes your rights of access, rectification, erasure, restriction of processing, objection, complaint and compensation.

Contact details
If you have any questions about our handling of your personal data and how we work with privacy and data protection, please contact us at gdpr@jumpyard.se.