Kamerabevakningspolicy

JumpYards Policy för kamerabevakning
Vi på JumpYard jobbar alltid för att bli bättre. En viktig del i vårt förbättringsarbete är vår kamerabevakning där vi med hjälp av materialet t.ex. kan dra lärdom och nytta av inträffade olyckor för att lära oss hur dessa kan förhindras och undvikas i framtiden. 

JumpYards parker är utrustade med kamerabevakning för att öka säkerheten och tryggheten för våra gäster, vår personal samt för att skydda våra tillgångar. Bevakning sker;  

• I park – eller i andra utrymmen där aktiviteter sker – fångar skadetillfällen med syfte att: 
1. Lära oss mer om hur och varför olyckor och skador uppkommer så att de kan förebyggas.
2. Använda inspelade incidenter i försäkrings-, sjukvårds- och/eller utbildningssyften.
3. Följa upp personalens agerande före, under och efter olyckstillfällen i förbättrings- och utbildningssyften.

• Av entré och reception i syfte att öka säkerheten och för att kunna följa upp eventuella inbrott, stölder eller rån. 

Sammanfattning
JumpYard strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Som ett komplement till vår Dataskyddspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning avseende våra parker inom EU/EES (Sverige, Norge, Danmark och Iberia). Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen. 

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?
Våra parker är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning och i vissa fall även med ljudupptagning. Om en person som kan identifieras genom upptagningen utgör inspelningen en personuppgift. 

Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet. Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra gäster, vår personal samt för att skydda våra tillgångar. 

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. Vi har gjort bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för dig som gäst. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att det sker olyckor som vi vill förebygga för en så säker gästupplevelse som möjligt i våra parker. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan. 

Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 30 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 30 dagar om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, t ex om det pågår en juridisk process. 

Vem har tillgång till inspelningarna?
Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger. 

Det inspelade materialet lagras i länder godkända enligt GDPR. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process. 

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. 

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig & kontakt
JumpYard Concepts AB
Sveavägen 167
113 46 Stockholm
Sweden
Org.nr: 559055-6717 
gdpr@jumpyard.se